Kontakt

Gavalieri s.r.o.
Sídlo: Vážska 8, 921 01 Piešťany

Tel.: 0908 656 596
E-mail: zakladame@srocky.eu

Bankové spojenie
IBAN: SK59 8330 0000 0028 0089 7214
IČO: 45 316 511

Spoločnosť Gavalieri s.r.o. je zapísana v OR vedenom na OS Trnava, Odd. Sro, vl.č.: 25101/T